►► Welcom to : [ 1 ] m i l i m e t . T K

1milimet.TK
Các bạn down files về sau đó giải nén tất cả ra và chép vào thư mưc này nhé!! :
*/GameOnline/DotKich/REZ/UI/
--

Chọn thêm dưới này nèk :)) ↕
►►►
Chọn thêm dưới này nèk :)) ↕
►►►
Chọn thêm dưới này nèk :)) ↕
►►►